Search results for "tranh"

a liq [ʔaː liːʔ] vp argue a case tranh luận recp: tar–a
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

keq₁ [kɛːʔ] v move, step out of way tránh caus: pakeq; nomi: parkeq; recp: tarkeq cf: daiq. 7.2. Move
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntranh [ʔəntraːɲ] pa n body louse con rận pc dial.: ntrânh; pl dial.: ntréinh cf: nchei.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tartáq tarcha [tər.taʔ tər.caː] vi war chiến tranh syn: tarcáp tarcha 4.8.2. Fight. 4.8.3. War Reciprocal, Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nchei [ʔəɲcḭː] n hair louse con chí cl: lám; pa pk dial.: nchay cf: ntréinh., ntranh. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)