Search results for "treat; behave"

dôi xứqdoːj sɯʔvttreat; behaveTư ado ngai ân két idôi xứq la tốq o ngai cammour lalâu tốq ân a–ám anhi a–i ama ân a–iêuq la li li ngâh cadyiq.They treated them from small to youth to old parents and uncles and aunts, they treated them equally.(although a loan word it takes the clitic i=) syndông2caus: padông, pardông; recp: tardông; invol: tadôngVN
Comments (0)