Search results for "triêng a–aq"

triêng a–aq [triəŋ ʔaʔaːʔ] n Southern pied hornbill con câu các 1.6.1.2. Bird Anthracoceros coronatus convexus (cmpd)
Comments (0)