Search results for "vay"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carong [karɔːŋ] vt besiege, encircle, surround bao vây syn: cavang sit: pôc carong; rt: crong 4.8.2.3. Attack
Comments (0)

 

cavayq [kawajʔ] Pronunc.Variant of cavaơiq beckon ngoắc; kêu bằng tay
Comments (0)

 

crong [krɔːŋ] vt surround, be around vây quanh; bao vây Ngai át crong cune. They were surrounding the deer. nomi: pacrong, parcrong; recp: tarcrong; invol: tacrong cf: carrong., târ.
Comments (0)

 

dyoun váq [ʄṵːn waʔ] vt lend; loan cho vay [Money, food.; MK] 6.8.5.1. Lend. 6.8.5. Borrow Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nnai plứh [ʔən.naːj plɯh] n skirt váy cf: nnai xín. (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rvayh doui [ʔər.was dṵːj] pc n full meal=rice and viand bữa ăn pc dial.: rvéih doui Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

târ [tɤr] vt go around, encircle đi quanh, bao vậy caus: patâr, pitâr; nomi: partâr; recp: tartâr cf: crong.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

váq₁ [waʔ] vt borrow indefinitely vay [Money, food.] nomi: paváq, parváq; recp: tarváq cf: manh. 6.8.5. Borrow
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >