Search results for "viêt"

achei iviêt [ʔacḭː ʔiwiət] n blackboard bảng đen 3.6.2. School
Comments (0)

 

Acrây [ʔakrɤj] pa n.prop Vietnamese người Việt; Kinh pc pl dial.: Yoan
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taran₂ [taraːn] vt write viết syn: tran 2, viêt nomi: tarran; spec: taran uráq cf: tarran.

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

viêt mayq [wiət majʔ] n pen bút máy syn: raviêt mức 6.6.5.1. Draw, paint. 3.5.7.1. Write (cmpd)
Comments (0)

 

viêt tarraq [wiət tər.raːʔ] n pencil bút chì syn: raviêt tarraq 6.6.5.1. Draw, paint. 3.5.7.1. Write (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Pahi [pahiː] n.prop foothill Pacoh closer to the Vietnamese Ba-hi [Distinguishes the people, dialect and region between Pacoh and Bru, Kinh and Phơang. 4 sub dialects: Pahi_Alao, Pahi_Turai (carlân QT and TT), Pahi_Ta–eaq_(TT), Pahi_Tamprín (Pahi_Thúr, cang_Cantoum-Rapat_arâq_Conh_Mua) Dáng_carna_te_Tún_xâr_tốq_Alơaiq (Daq_A–aq). ; Abbreviated PA.] Dialect lacks six tense vowels of High Pacóuh and generally uses more Vietnamese loan words.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >