Search results for "warning; order; instruction"

aráp crứngʔarap krɯŋadvwarning; order; instructionNgai lâyq châm têq ân cang aráp crứng.They can’t bear the warning.synhámcfpahâm
Comments (0)