Search results for "watch"

bár₁ [bar] v guard; watch gác syn: kiêq caus: tabár; nomi: parbár; recp: tarbár; rep: babár cf: chư., tupoui., e.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

keaq bár [kḭaʔ bar] vt guard; watch over giữ; gác 4.4.4.4. Save from trouble. 4.4.4.5. Protect. 4.8.2.4. Defend Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

kiêq [kiəʔ] Pronunc.Variant of keaq
Comments (0)

 

nhóung ploi [ɲṵŋ plɔːj] vt watch; investigate syn: tiloi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >