Search results for "write"

Comments (0)

 

taran₂ [taraːn] vt write viết syn: tran 2, viêt nomi: tarran; spec: taran uráq cf: tarran.

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carơau [karɯ̰aw] carươu n kind of rock used to write; chalk? spec: búl carươu, búl carơau 1.2.2.2. Rock
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarraq [tər.raːʔ] n graphite, lead chì 1.2.2.3. Metal. 3.5.7.1. Write. 1.2.2. Substance, matter
Comments (0)

 

viêt mayq [wiət majʔ] n pen bút máy syn: raviêt mức 6.6.5.1. Draw, paint. 3.5.7.1. Write (cmpd)
Comments (0)

 

viêt tarraq [wiət tər.raːʔ] n pencil bút chì syn: raviêt tarraq 6.6.5.1. Draw, paint. 3.5.7.1. Write (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

yâyq [jɤjʔ] n paper giấy 6.6.5.1. Draw, paint. 3.5.7.1. Write. 6.6.3.3. Working with paper (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)