Search results for "xác"

Comments (0)

 

cammuiq [kəm.muːjʔ] pc n corpse xác (người chết thường) [Dead of natural causes.] pl dial.: cumuiq 2.6.6.2. Corpse
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cumuiq [kumuːjʔ] n corpse xác (người_chết_thường) [Dead of natural causes.] pa pc dial.: cammuiq cf: lóuq., yang cumuiq. 2.6.6.2. Corpse
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarcháq [tər.caʔ] n bodies xác
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tay ao [taj ʔaːw] n bag, sack xách; túi syn: tui 6.7.7. Container
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xách₁ [sac] pa n meat thịt pl dial.: xéich 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

xách₂ [sac] n book sách [same as xát]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)