Search results for "xán"

a axán ay axán [ʔaː ʔasan ʔaj ʔasan] idiom bad cold, cough bị cảm, đau hơ 2.5.1. Sick Interleaved Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

a–ay axán [ʔaʔaj ʔasan] n cold bị cảm 2.5.1. Sick. 2.5.2. Disease (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bóng xán [bɔŋ san] n chalk phấn syn: ploc 1.2.2.2. Rock. 3.6.2. School
Comments (0)

 

Comments (0)

 

camboal [kəmbṵal] n pink necked green pigeon chim xanh 1.6.1.2. Bird Treron vernans griseicapilla
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuxanh [kusaːɲ] pa; pk n snake con rắn pl dial.: cuxéinh 1.6.1.3.1. Snake
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mống eng eng [moŋ ʔɛːŋ ʔɛːŋ] pk vs blue mầu xanh biển syn: armống pl dial.: rmóung 8.3.3.3. Color De-intensification (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

oum₂ [ʔṵːm] v winnow grain xang gạo syn: pi–oum caus: pa–oum; causrecp: par–oum; recp: tar–oum cf: yéiq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rpât [ʔər.pɤt] v fall flat; beat against rock, etc., throw down person or animal xán vào một vật gì, đập mạnh vào sit: prứp páh rpât; pa dial.: rampât; recp: rpât pât 7.2.2.5.1. Fall
Comments (0)

 

taơi craơi [tɯ̰ːj krɯ̰ːj] exp tiny, (newly born) xinh xắn, nhỏ xinh xinh spec: két lư taơi craơi (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarxáng₂ [tər.saŋ] n bowstring pa dial.: raxâng; sit: tarxáng tumiêng; cl: ntrayh cf: kêr. 4.8.3.7. Weapon, shoot
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xang₁ [saːŋ] pk 1vt worship thờ [A new use of the word introduced by Bru Christians.] pl dial.: cucúh, ayô 2v honor Iráp khơi, iráp tammoi, iráp curu. Honor in-laws, honor guests, honor spirit medium. [Honor with gifts, a meal, etc.] syn: dyám ráp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xeng coum [sɛːŋ kṵːm] vs blue xanh sẫm (cmpd)
Comments (0)

 

xơq [sɤːʔ] v roll up sleeves or pants xăng lên nomi: parxơq; recp: tarxơq; invol: taxơq
Comments (0)

 

xúc xan avan parnha [suk saːn ʔawaːn pər.ɲaː] idiom wealthy giầu có 6.8.1.2. Rich Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ahét [ʔahɛt] vt smell ngửi Ahét thum. To smell fragrant. caus: pahét; recp: rhét cf: ahức., muyh., xáng.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cammáng [kəm.maŋ] vt 1taste, try, test; listen nếm thử; nghe [This is intentional; whereas one can xáng ‘taste or hear’ is not. In English we can “go to hear the speech,” but Pacoh would more sensibly “go to listen to the speech.”] syn: carmáng sit: cha cammáng cf: xáng. 2.3.2.1. Listen. 2.3. Sense, perceive. 2.3.3. Taste. 4.5.4.1. Obey 2obey; obedient, responsive, receptive vâng lời syn: tampránant: lâyq cammángrecp: carmáng cf: póunh. 4.5.4.1. Obey
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chát [cat] n deep basket with handles cái sót [Two strong men could carry full.] cf: cachít., xang. 6.6.4.2. Weaving baskets and mats

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

muyh [mus] vt smell mùi thơm sit: muyh thum rvayh cf: ahét., ahức., xáng. (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

DUP.CaN- [[C]ə[N]] allo: bam--, pam--, xan--, chan-- num.pfx divide by chia làm hai; làm ba; làm bốn; làm năm; làm mười [This reduplicative prefix turns a number into a divisor, and its part of speech to verb.; This only applies to one-syllable numbers: two to five and ten. Other verbs, e.g., áh and mpô can be used to divide by other numbers.] spec: bambar, pampe, pampoan, xanxông, chanchít ‘divide by two; by three; by four; by five; by ten’ cf: xôq apô. In this case, C (consonant) only stands for b, ch, p, and x; N (nasal) only stands for m and n.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

plér [plɛr] n flash, like lightning (in sky) chớp nhoáng Arâq bíq ma ngai paxoul cốh ixáng cang ngai ma iyư lâng, plér. [Usually of lightening, but can be sudden opening eyes.] spec: plér lilaiq

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)