Search results for "xôm"

Comments (0)

 

chât xơm [cɤt sɤːm] v tattoo sắm thịt pa dial.: chon (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

raxom [rasɔːm] n shroud liệm spec: ao raxom
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ticu dyóuh ndyoul [tikuː ʄṵh ʔəɲʄṵːl] vi squat ngồi xổm 7.1.2. Sit (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tuôm xuôm [tuəm suəm] exp long whiskers lâu lồm xồm spec: tuôm xuôm abơnh (redup)
Comments (0)

 

veil dúng [wḭːl duŋ] n village làng xóm 4.6.7.2. City Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)