Search results for "xưa"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anâh [ʔanɤh] adv long ago xưa syn: ahân 8.4.6.2. Past
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mmon [ʔəm.mɔːn] pa v tell myth nói chuyện xưa pl dial.: nxoar
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nxoar [ʔənsṵar] vt tell a story truyện cổ tích; nói chuyện xưa [Real or fiction.; Object is the story--no general term.] pa dial.: mmon cf: ntoiq. 3.5.4. Story
Comments (0)

 

tahiêng [tahiəŋ] adv.t spring season (February-April) mùa xuân [But really based on crops, not weather] spec: nno tahiêng; pa dial.: tang-hiêng cf: nno. 8.4.1. Period of time. 8.4. Time. 8.4.1.1. Calendar
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xua abôn [suə ʔaboːn] vt gather; research sưu tầm; nghiên cứu [Documents, data.] syn: prál 3.2.2.1. Study (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)