Search results for "xẽ"

a–âyh axêu [ʔaʔɤs ʔaseːw] vs dirty nhớp, dơ Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

adéh xéng [ʔadɛh sɛŋ] n cooking pan cái chảo cl: lám 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)

Comments (0)

 

adơaih xeac [ʔadɯ̰as sḭak] n baboon con cù lần pa pc dial.: caxit; cl: lám 1.6.1.1.1. Primate
Comments (0)

 

adyưng xe [ʔaʄɯːŋ sɛː] n wheel bánh xe 6.7.8. Parts of tools Binomial (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

axâq axéinh [ʔasɤʔ ʔasḭɲ] n hulled rice gạo Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

axeap [ʔasḭap] n smallest black bat con dơi cl: lám 1.6.6.1.8. 1.6.6.1.8. 1.6. Animal

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

axéinh [ʔasḭɲ] Pronunc.Variant of axeinh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

boaiq xeaq [bṵajʔ sḭaʔ] n fish (general) con cá Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)