Browse

There are three ways you can browse the Pacoh dictionary ...

 

Browse from Pacoh

Browse from Vietnamese

Browse from English

Browse by Semantic Domains

Pacoh - English


iêihʔiəsvtfry
iêlʔiəlvtlick5.2.2Eat
iên1iənvseasy; peacefulcfpi–iên4.8.4Peace6.1.3.1Easy, possible
iên2iənprepin order toNgai phai táq mâh lom iên pupít mâh llám ticuôi lâyq o.They must unite in order to get rid of a bad person.May touiq kidoul iên itáq mbâr.You stole hemp in order to make rope.cfdyéiq9.2.4Prepositions, postpositions
iên íhiən ʔihvsvery easy
iên kheiən khɛːvsfreedomsyniên thân
iên lhơiiən ʔəl.hɤːjvsfreeCư lâyq bôn iên lhơi am?Am I not a free man?syniên thân
iên ngâh ayôiən ŋɤh ʔajoːvppraiseworthysyno ngâh ayô
iên oiən ʔɔːvspeace; peacefulsynêm o4.8.4Peace3.4.1.2.2Calm
iên thâniən thɤnvseasy; peacefulsyniên kheiên lhơi
iêtiətviget close toAcâp iêt alứng do ân kiu a bưih tôi.Don’t get close with a diseased person (e.g., leper) lest it spreads.
iêuqʔiəwʔvsoldcftiaq2.6.4.5Old person
iêuq opʔiəwʔ ʔɔːpvsold