English - Pacoh


*
(
?
1
2
3
9
a
b
c
-
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

(


(almost-black)ngoutŋṵːtvsdark blue or green (almost black)synngoat8.3.3.3Color
(hear) clearlyrlayh2ʔər.lasadvhear clearlyrlayh rlêngʔər.las ʔər.leːŋadv(hear) clearly
(of-teeth)-not-prettytáơh cráơhtɯ̰h krɯ̰hexp(of teeth) not pretty
(rooster)-cluckscutôckutoːkn(rooster) cluckscfcutac cutoc
(water)-risennứcnɯkv(water) risen in dam1.3.2.1Flow