English - Pacoh


*
(
?
1
2
3
9
a
b
c
-
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

9


9-a.m.turoung tâyh crêngturṵːŋ tɤs kreːŋn9-a.m.Mát rbang ndóung turoung tâyh crêng.The sun was about 9 a.m.
9-p.m.-to-ll:30-p.m.ntíq tabưʔəntiʔ tabɯːnfrom 9 p.m. to 11:30 p.m.; to wake after short sleep