English - Pacoh


*
(
?
1
2
3
9
a
b
c
-
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

i


Idaydajpro1SG; I, me, my (quotation form)syn9.2.3Pronouns
I myselftou cưtṵː kɯːproI myself9.2.3.1Reflexive pronouns
I/mekɯːproI, me, my; 1SGCan depend on kin or social relationship, but much less than in Vietnamese, e.g., parents address child as acay ‘child’ or may ‘you’.synday9.2.3Pronounsunspec. comp. formacư
ideal-maturingmu lác xéiq mu lác chang, mu lang xéiq mu lang hôi tubéiq pléiq pinhemuː lak sḭʔ muː lak caːŋmuː laːŋsḭʔ muː laːŋhoːj tubḭʔ plḭʔ piɲɛːidiomof ultimate maturing in maturity and wisdom
idiotachơ a–ơuʔacɤː ʔaʔɤːwvsfoolish; simple; ignorant; stupid; idiot; crazyachơ a–úngʔacɤː ʔaʔuŋvsfoolish; simple; ignorant; stupid; idiot; crazyachơʔacɤːvsstupid; simple; ignorant; idiot; crazycfachơ ngơuq3.2.1.4Stupidachơ angúngʔacɤː ʔaŋuŋvsstupid; simple; ignorant; idiot; crazy
idleparyín paryêhpər.jin pər.jeːhexpdoing nothing; idleDo ân lla hôm ngai át ngingay lâyq bôn táq amâh át paryín paryêh.The owner saw people empty handed not doing anything.
idoltampứngtəmpɯŋnidol; model
ifaláhʔalahconjif; hypothetical condition; in case ofAláh ân vi kếh bưih a–eq.If it existed then it wouldn’t be taboo.Alternate of láh or o_láh. lâng3lɤŋconjor; ifCốh damo damo ma xu ploi nhóung lâng vi tốq areaih.So everyone was looking to see if the chief would come.synlâng maláh2lahconjifLáh lâyq vi maiq cư ndóung cốh cốh ngai bôn dyê púh may.If I had not been present then, they would have hit you.Realis, of condition already met.synnám9.2.5.2Clause conjunctions9.6.2.8ConditionnámnamconjifNám peday chou axuôi cốh peday pân may.If we return ahead, then we will wait for you.Irrealis, condition not yet happened.synláh29.2.5.2Clause conjunctions9.6.2.8Conditionkhán2khanconjifheːconjifHê ma day atun tức yiên la may cha day.If but I am behind, it means you eat me.
ignitebeitbḭːtvtlight (fire), to ignite; kindlesynchóngcfatiêh1yơiq uih5.5.1Light a firehoarhṵarvtburn up, ignite something smallcfchóng5.5.4Burn
ignorantrngơuq rngaoqʔər.ŋɤːwʔ ʔər.ŋaːwʔexpignorant; dullLom parngíh rngơuq rngaoq.Ignorant minds.partréc parnhóucpər.trɛk pər.ɲṵkexpignorantItáq iên o pát cang parlayh ân partréc parnhóuc ndo ape ân achơ a–úng.Silence ignorant talk of foolish people.achơ ngơuqʔacɤː ŋɤːwʔvsstupid; ignorant, dull-witted, mentally retardedA–i a–ám yoa ipôc hoc cốh phai pôc hoc, acâp ngâh iyư lám ính cloun, tốq dyê xéiq nô ra ma lâyq bôn chom uráq u–ar cốh ngai tông do cốh láh achơ ngơuq....Ipe a–em iyư inô ntra ân lâyq ichom uráq u–ar cốh damo damo ma ính padâm ính pilốh he, tông he achơ, cốh ma íh lư achơ ma cou lâyq bôn nnau pahoc cốh vaih lâyq ichom.Parents send you to go study, so must go study, don't only think about wanting to play--when grown up in the future if don't know writing then people will say, "He is stupid."...Younger brothers, remember the past when we didn't know writing so everyone wanted to oppress wanted to deceive us, said we were stupid, but we weren't really stupid, but because there was no one to teach resulting in our not knowing.cfachơapul curoalʔapuːl kurṵaladvignorantIpe ân dông carna apul curoal bư.You who lead a road blindly/ignorantly friend.
ignorant-and-stubborncrêng tarpưnkreːŋ tər.pɯːnvsignorant and stubborn (heart)
ignoremươcmɯəkvtignore; be even handed; leave aloneMươc ngai, acâp a–oai acâp ayec.Accept others, don’t lie don’t deceive.4.5.5Honor4.5.4.1Obeylâyq partêlɤjʔ pər.teːvtignore; not pay attention toYêxu lâyq partê ân pray Yaru pi.Jesus didn’t pay attention to what Jairus’s servants said.antpartêparlehpər.lɛːhviignore; not pay attentiontáh tingtah tiːŋviignore; pay no attention toCốh vaih cư táh ting ndo ape.So it happened that I ignored them.
ignore-hurtpangclai lompəŋ.klaːj lɔːmvthink other thoughts to allow heart to heal from hurtcfpangclu
illegitimatetarmangtər.maːŋvsillegitimateCon hoang.Illegitimate child.
illegitimate-childacay tarríhʔakaj tər.rihnillegitimate child; bastard4.1.9.5Illegitimate child
illicit-sex-relationtarronhtər.rɔːɲnillicit sex relation; mistress2.6.2.3Sexual immorality
illnessangoarʔaŋṵarvsthin because of illness, gaunt
illnessespar–aypər.ʔajnillnesses; diseasesNgéq par–ay cannóh ma bôn payiêh paơ.All other sicknesses were healed.
illogicclârklɤrvsillogic; inconsistentDo hôi papi, lâyq bôn clâr.He speaks fluently, nothing inconsistent.
ill-shapedtarbeautər.bḭawvdeformed; ill-shaped8.3.1Shape
ill-treatlâyq o dônglɤjʔ ʔɔː doːŋvtpersecute; ill treatcfanap4.7.9.6Oppress
illuminatetarôtaroːvshine, focus, beam; illuminate; look with light8.3.3Light2.3.1.1Look
illuminatedroːvsilluminated, bright, shiny, brilliantLư rô cong tarle idoq tabáq tốq rtáng.Very shiny the gongs hung on the wall.cfbayqbéiq
illuminationtarrô tar–altər.roː tər.ʔaːlnshining light ; illumination; glow; glorytarrôtər.roːnshining light ; illumination; glow; gloryNatural or artificial, but a single focus.syntar–altinga 2cftar–al8.3.3Light
illustrateacám2ʔakamvtillustrate, speak in parables, picture language, use examplesDo tóh itông ma dơi lâyq cammáng, arâq ibaq atao ân atiêh pláh aploang.He is repeatedly spoken to but still doesn’t listen, like sucking flat sugar cane, insipid.Tốq mo tarúm clóuh tốq cốh anóuh tun.Wherever needle pierces thread follows. (Said of a child that always follows--like a shadow.syncadyơ3.5.4.2Saying, proverb