Pacoh - English


â


âh₁ [ʔɤh] pro forementioned; anaphoric pronoun ‘our’ Kếh ixear táq âh bar lám ngcán ân kéiq culay priêng. Then they went down and fought the forementioned two women that picked fruit. Acay âh icounh tuyê ngcốh ân a–ay. The forementioned children’s monster father was sick. Imoq âh ldup lkhoung lâyq yốh hôi bôn ticu. His forementioned sister was flat on her back and couldn’t sit up. Nhóung icounh két âh táq tangcóng icóung, o lư tanh. Look at our little man acting like a married man, weaving so nicely. Tư chou tốq tíh te nen cán ape Arứm íh âh ape Cavaq. From returning there from land of Arưm women, they are not the forementioned of Cavaq. Ngai cúm adyưng anha cloi ati âh dáng xic. They clamped feet and tied hands of forementioned with chains. Do pôc lâng, xua ixai âh Ximôn. He went immediately to find his forementioned brother, Simon. Vi mâh náq nốh âh Dyon. There was one, name of forementioned, John. Cốh campay do âh Êli-xabêt át caréiq. Then his forementioned wife, Elizabeth, was hiding. [This âh occurs at the end of a noun phrase. In the first example below, it appears that âh is the head of a noun phrase, or is a noun phrase followed by an appositional noun phrase. (Meaning not clear.)] cf: idứh., apâh., anhâh., dâh., amâh. 9.2.3. Pronouns
âh₂ [ʔɤh] pc; pa prt completely; superlative Ngai tông ipe táq piday lư o. O, o âh, o lư, ke bư. They say you make very good fields. Good, excellent, very good, friend. Cáh yốh vi llong, cat âh dyê. There was not yet any vegetation, it had completely burned up already. Tốq cannóh ma cáh vi âh ticuôi. Elsewhere there were not any?? people. [Can occur in place of or together with it. (Meaning not clear.)] pl dial.: ndíh cf: anhâh., apâh.
âl [ʔɤl] v hit with large hard stick đập nomi: par–âl; recp: tarâl; invol: ta–âl 7.7.1. Hit
ân [ʔɤn] rel 1relativizer ‘that’, ‘which’ Vi do ân pôc páq. There are those who go picking. Nám nno ân tumua.. If it’s a season that’s a bumper crop…. [The relativizer can refer to a previously mentioned head noun, or serve as its own head noun ‘that which’. Stative verbs do not require a relativizer, but when it occurs it specifies a particular one or group.; Alves’ ‘predicate taking relator noun’.] cf: N=. 9.2.3.3. Relative pronouns 2that which
ân icốh cốh [ʔɤn ʔikoh koh] idiom like that như vậy; như thế Do ân icốh cốh. A person like that (derogatory). Restrictions: derogatory] cf: cár racốh. (cmpd, redup)
ân ihôm [ʔɤn ʔihoːm] n sight; scene cảnh tượng
ân itáq palưt acheíq [ʔɤn ʔitaʔ palɯːt ʔacɛːiʔ] np bird frightener bò cạp đuỗi chim 6.2.1. Growing crops
ân ngâh ama [ŋɤh ʔamaː] rel.cl be something; be a kind of something bất di bất dìch Cốh nưm ngéq mma mbár ân ngâh ama ma bưih hôi talóuh yôl pilư. So everything that is something that cannot be shaken will remain.
ân the [ʔɤn thɛː] Pronunc.Variant of nthe had rather thà
ân? [ʔɤn?] prt final particle ‘huh?’
âng [ʔɤŋ] vt roast meat, hold a ways from fire so not burned nướng gắp nomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntâng cf: catau., ntâng., eaih., bóuh ca parlo., caxeic., nâng., bóuh 1., tacóuh. 5.2.1.1. Cooking methods
âp [ʔɤp] quant many, much nhiều syn: húng, clứng, hức cf: tơai lơai. 8.1.3.1. Many, much
âp eap [ʔɤp ʔḭap] adv seriously (hurt), deathly (sick) đau nạng 2.5.1. Sick. 2.5.3. Injure Binomial (cmpd, redup)
âp xác [ʔɤp sak] np weedy có nhiều cỏ 1.5. Plant. 1.5.3. Grass, herb, vine (cmpd)
âq [ʔɤʔ] v gone, not to have; lack, do without, fast thiếu hết, không ăn; không có Lâyq rap âq cha. Unable to fast. Át âq. Be starving. syn: luyqant: vi, ngéq 1caus: pa–âq; rep: a–âq; recp: tar–âq
âq bôn cha tanna tampa [ʔɤʔ boːn caː tən.naː təm.paː] vp starving đói syn: thiêuq tupuyq, âq vi tanna tampa Binomial (cmpd)
âq tanna lâyq bôn chicha [ʔɤʔ tən.naː lɤjʔ boːn cicaː] vp without-food không có gì ăn cf: âq tanna tampia.
âq tanna tampia [ʔɤʔ tən.naː təm.piə] vp fast; avoiding food ăn chay cf: âq tanna lâyq bôn chicha. Binomial (cmpd)
âq tarngứh [ʔɤʔ tər.ŋɯh] vp hold breath nín thở 2.2.1. Breathe, breath
âq vi tanna tampa [ʔɤʔ wiː tən.naː təm.paː] vp starving; no food túng thiếu; đói bụng không có chi ăn syn: thiêuq tupuyq, âq bôn cha tanna tampa Binomial (cmpd)
âr [ʔɤr] v sleep with side to fire; space between fire and person ngủ gần lửa sit: bíq âr; caus: ta–âr; nomi: par–âr; redup: a–âr–âr 5.7. Sleep
âuq i–âuq [ʔɤwʔ ʔiʔɤwʔ] exp uproar; many talking at once; a ruckus; chaos hỗn loạn Tapóuh ape ân ê ân clứng lư âuq i–âuq carchâu, par–ốh. The crowd was arguing chaotically, shouting at each other. Ngai át clứng lư âuq i–âuq carchâu, par–ốh. They were many in an uproar of arguing, angrily. cf: heau iheau. (redup)
ây [ʔɤj] excl Hey! Ơ! syn: hơih