Pacoh - English


ơa


ơac [ʔɯ̰ak] v split by hand [May start with knife, then pull apart.] caus: ti–ơac 6.6.3. Working with wood. 7.8. Divide into pieces
ơanh i–ơanh [ʔɯ̰aɲ ʔiʔɯ̰aɲ] exp of wriggling, e.g., larvae, maggots, fish quằn quại syn: ưnh i–ưnh (redup)