Pacoh - English


d


da [daː] pro he, she, it anh/em/chị ấy, vân vân Da mo ính tông, tông adâh. Whoever wants to speak, go ahead and speak. Ngéq aca toup tammun lư nnôr mpếh anha damo da cốh par–i ngéq ayô apâl Yang Rbang. All of the followers were very happy and whoever, that one. Kếh carbouiq tưi da nâh ngai pươih inâh kếh tangcóng. Then a-bun also it here they tied-up like-this so married-man. Restrictions: Contracted/clitic form only preceding demonstratives, although usually written together, e.g., damo. ]
dadaơq [dadɯ̰ːʔ] vt establish lập
dadơaq [dadɯ̰aʔ] vs watery--of rice, food etc. ước (cơm-) sit: doui dadơaq
dadưq [dadɯːʔ] adv knows already but keeps asking hỏi luôn pa dial.: radưq
dadưaq [dadɯəʔ] vs pasty; doughy nhão 8.3.2. Texture
dáh [dah] 1vs daring; bold can-đảm Do cốh lư dáh. He is very daring. ant: adáh, ndáhcf: carvan., préinh. 2aux dare dám Do lâyq dáh pôc. He doesn’t dare go. syn: carvan 4.4.3.1. Brave
dáh padáng [dah padaŋ] 1adv incidentally present tình cờ; ngẫu nhiên; vô tình Dáng cốh dáh padáng vi tangcưl callo arâq tarcál along ân o ngâh ticu. In that place there happened to be a deadfall trap like a nice section to sit on. [Dáh alliterates with dáng which takes the involuntary prefix ta/pa. ] 2vi unfortunately placed Dáng cốh dáh padáng vi tangcưl callo arâq tarcál along ân o ngâh ticu. At that place unfortunately-placed were deadfall guides of a deadfall trap like a section of weed that was good to sit on. [Dáh is an example of Cáh ‘accidental, involuntary, unfortunate action.] cf: padáng.
dáh pidáh [dah pidah] exp quickly; explosively ngay Mma dáh pidáh dứh hon. The seeds burst quickly growing. Involuntary (redup)
dai₁ [daːj] n radio đài
dai₂ [daːj] n silk, on thin silk-like materials spec: palóung dai, pahun dai, pacóum dai, khán 6.6.1.1. Cloth
dai₃ [daːj] v put on loincloth or skirt; wear mạc caus: padai, tadai; nomi: pardai; invol: tadai; redup: dedai dai; nomi: nnaidai 5.3.7. Wear clothing
dai pláq [daːj plaʔ] vp wear loincloth wrapped in certain way đóng khố sit: tang–óh dai pláq cf: tang–óh.
daiq [daːjʔ] vi swerve; step aside; dodge tránh ra cf: keq. 7.2.2.6. Turn
damo [damɔː] pro which, whichever, whoever, whatever; everyone; anyone người nào; cái nào Damo may ính cốh dyeal. Whatever you want, take it. [Contracts do_mo. ] whole: do mo 9.2.3.2. Indefinite pronouns
damo damo [damɔː damɔː] pro whoever; whichever người nào; cái nào Cốh damo damo ma ayô. So everyone TOP praises. 9.2.3.2. Indefinite pronouns Augumentative (cmpd, redup)
dampur [dəmpuːr] v breed, mate gây giống cf: chiêng., yuq.
dan [daːn] n spring of water suối nước
dandouh [dəndṵːh] exp sound of tree breaking--bad omen during harvest tiếng cây gãy syn: ntouh tua 2.3.2.2. Sound (redup)
dandông [dəndoːŋ] vs pregnant có mang, thai syn: , cháq nhom, cf: caniêm. 2.6.3.1. Pregnancy
dang₁ [daːŋ] vt deserve; be worthy of đáng (VN)
dang₂ [daːŋ] n sugar loaf bánh đường spec: peng dang
dáng₁ [daŋ] prep at; in ở tại; ở trong Cốh pân peday dáng cốh dáng tôm along ân pưt nnéh au. So wait for us at there at this big tree. (at big tree like this?) cf: ti. 8.5. Location. 9.2.4. Prepositions, postpositions
dáng₂ [daŋ] n place chỗ; nơi Achít át dáng cốh, dáng ân tumán xáp calang. No.10 stayed at/place there, place that’s near an eagle’s nest. [Relator noun.] syn: ntúq
dáng₃ [daŋ] prep by (instrument) bắng Ucop alic dáng xoi. He caught the pig by the tail. [Relator noun.] 9.5.1.3. Means. 9.2.4. Prepositions, postpositions
dang hoang [daːŋ hṵaŋ] vs proper; decent đàng hoàng syn: partát (redup) (VN)