Pacoh - English


m


ma₁ [maː] conj but Acho kếh a–ám, kếh ma acho idứh cáh chom, ma tốq mo pôc vayh ma vi acho tun, pôc parui mu acay ngai, tốq mo pôc vayh vi acho tun. The dog was father, but that dog didn’t know how, but wherever they went to look, (but) there the dog followed, went leading their children, wherever they went searching, there was the. dog following. [Two parts of a contrary clause will be marked with ma where English would use ‘and’ for the second one.; Apparently interchangeable with cốh_ma. ]
ma₂ [maː] top topicalizer thì Cốh damo damo ma ayô. So everyone TOP praised (him). [Adverse, contrary to expectation in contrast to cốh. ] cf: cốh.
ma₃ [maː] n spirit, ghost ma Ma ính itức amâh, cốh curu thoar dyoun. Whatever the spirit wants sacrificed, the diviner announces.
mác yâu [mak jɤw] conj even though; although mắc dầu (VN)
máh [mah] pk num one một pl dial.: mâh 8.1.1. Number
máh amúp [mah ʔamup] exp of hitting ground while chopping sit: pâyq máh amúp 7.7.1. Hit múp (redup)
máh mmo [mah ʔəm.mɔː] pk q how many?; how much? bao nhiêu? pl dial.: li mmo 9.2.3.4. Question words. 8.1. Quantity (cmpd)
maih [maːs] vs alert, awake, keen giỏi, hay cf: tamaih.
maiq₁ [maːjʔ] n figure; likeness; appearance; form; illustration; image hình, bông, xác Daq ngcốh cốh maiq mam itáq rit talứm dáng daq. That water is an illustration of the water of baptism. syn: tannáq 8.3.1. Shape. 2.1. Body. 6.6.5.1. Draw, paint
maiq₂ [maːjʔ] pa n face mặt mũi pl dial.: mang 2.1.1. Head
maiq mam [maːjʔ maːm] n figure, likeness, body, appearance; form; illustration; image hình, bông, xác cf: pardông plô. Binomial (cmpd, redup)
mál [mal] vt wait expectantly trông chờ syn: kinứm caus: tamál; recp: tarmál cf: pân.
malméo [məl.mɛw] vs filthy like a devil bẩn thỉu, dơ dáy sit: malméo arâq pináh
mammai [məm.maːj] vt slander Amâh may mammai, amâh thét utáq? [Continuative of mmai. ]
mammát [məm.mat] n future; in front, before face, ahead tương lai; phía trước mặt Nám yôl o thôq thang pang tumóung nháng tốq mammát, xeq ipe Rbang Cuteq patrang dáng mo ân o clúng clang ang tinga. If our lives remain to the future, ask you Sky Earth spirits to settle us where it is level and sunny. Ê lư ngai tayứng apa mammát tarcu vua. Very many people stood in front of the king’s throne. [Relator noun.] syn: mumátant: lám louicf: ndóung cốh., ngcốh.
mamoiq [mamɔːjʔ] v hunting săn; kiếm thịt syn: papéinh sit: pôc mamoiq 6.4.1. Hunt
mamóung móung [mamṵŋ mṵŋ] adv alive, e.g., eat something alive sống syn: mmóung (cmpd, redup)
mamơah [mamɯ̰ah] vs almost full syn: pânh cf: padyóng., tavóq. 8.1.8. Full
mamún [mamun] vt think aloud, mumble to oneself, grumble nói một mình 3.5.1.1.2. Speak quietly. 3.5.1.8.5. Complain
man₁ [maːn] vt mold--people [Same as mán?? ] cf: mun taman.
man₂ [maːn] n glass container ly syn: choc cf: mun taman. 5.2.1.3. Cooking utensil (VN)
mán [man] v work magic [Same as man?? ]
mán cun [man kuːn] v blow healthy breath, exercise magic nomi: parmán cun; recp: tarmán cun Binomial (cmpd)
man khoaq [maːn khṵaʔ] vi graduate mãn khoá Binomial (cmpd) (VN)
man tac [maːn taːk] vt mold--people Binomial (cmpd)