Pacoh - English


pl


plít [plit] vl turn (back on); turn around; about face trở (-lưng), trở đầu; quay lại sit: plít crong 7.2.2.6. Turn. 7.1.9. Move a part of the body
ploc [plɔːk] n chalk, limestone đất cao lanh, phấn syn: bóng xán 1.2.2.2. Rock. 3.6.2. School
ploi [plɔːj] vt watch canh phòng; canh gác Vi ngai ân át ploi Yêxu, ính nhóung nám do payiêh do ân a–ay. There were those who were asking Jesus, wanting to know if he healed sick people. syn: tiloi nomi: parploi; recp: tarploi
plom [plɔːm] v roll up--as paper cuốn nomi: parplom; recp: tarplom
plóh daq [plɔh daːʔ] vp dig new channel so cut off old one and land-locked fish nomi: parplóh daq 7.8.6. Dig
plóng [plɔŋ] vt play (wind instrument) thổi sit: tireil, khên; caus: paplóng, taplóng; nomi: parplóng; recp: tarplóng; invol: taplóng cf: pallóng. 4.2.3.5. Musical instrument
plóq [plɔʔ] vs defective sense; dumb, unintelligible speech câm; ngọng nghịu [Speech defect.] syn: ngong 3.5.1.1.8. Speak poorly
plóq mát [plɔʔ mat] vs blurry-sight mắt mờ [Sight defect.] 3.5.1.1.8. Speak poorly
ploui [plṵːj] v fish by poisoning dùng thuốc cá Do pôc ploui boaiq. He goes poison-fishing fish. 6.4.5. Fishing
plour [plṵːr] v slip in another piece thay lại nomi: parplour
plout [plṵːt] vi 1blocked; hidden from sight khuất 2setting, e.g., of sun lặn cf: luleauq. 8.4.1.2.3. Time of the day
plout mát [plṵːt mat] adv.t sunset trời lặn; phía tây 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun (cmpd)
plout mát puaq [plṵːt mat puəʔ] vi sunset mặt trời lặn (cmpd)
plóul [plṵl] adv suddenly; unexpectedly đột ngột; chợt; tính lính Plóul tốq; plóul vi. Suddenly arrived; suddenly there it was. [Only used of arrival, not departure.]
plóum [plṵm] v putting fruit in one mouthful
plóung [plṵŋ] v cook kernels of hard corn nấu hột bắp cf: ril., pallóung.
plóup plóup [plṵp plṵp] exp of diving clear under water sit: ngeat plóup plóup (redup)
plóup plơl [plṵp plɤːl] exp wild; crazy cuồng Ape in arâq plóup plơl calchâq daq biên. They are like wild waves of the sea. Binomial (cmpd, redup)
plóuq₁ [plṵʔ] n proper name
plóuq₂ [plṵʔ] vm arrive (guests) tơi sit: plóuq tammoi; gen: tốq; pa dial.: blốq 7.2.3.3.1. Arrive
plóur [plṵr] vs very slippery trơn qúa sit: cutear plóur
plóut [plṵt] v spit something out
plô [ploː] n head đầu cf: adyưng. 1.6.2. Parts of an animal
plô cóuh [ploː kṵh] n mountain peak núi 1.2. World (cmpd)
plô nghang acouq amur [ploː ʔəŋhaːŋ ʔakṵʔ ʔamuːr] np skull of gaur (cmpd)