Pacoh - English


pl


plôm [ploːm] n land leech vắt cl: lám cf: itếh., tếh. 1.6.1.9. Small animals
plôm vát [ploːm wat] n small wood leech vắt 1.6.1.9. Small animals (cmpd)
plôm veng [ploːm wɛːŋ] n tiny green leech--causes sickness and blood flows vắt 1.6.1.9. Small animals (cmpd)
plôm yoang [ploːm jṵaŋ] n largest dog leech; tick?? vắt 1.6.1.9. Small animals (cmpd)
plốh [ploh] vt ask, question hỏi nomi: parplốh; recp: tarplốh; invol: taplốh 3.5.1.5. Ask
plốh carhanh [ploh kər.haːɲ] vi greet; exchange news chào đón (cmpd)
plốl [plol] vi arriving syn: phóuih
plốq [ploʔ] pa vi arrive đến; tới Tốq pôq pe poan kixay ki plốq Curốq. When went three or four months then arrived Owl. pl dial.: plóuq
plơ₁ [plɤː] pa v turn back trở pl dial.: plít; recp: tarplơ
plơ₂ [plɤː] v go visit đi thăm sit: pôc plơ
plơl [plɤːl] vi surface nổi lên
plơng tubóuq [plɤːŋ tubṵʔ] vt buy back syn: prơng tubóuq (cmpd)
plơp [plɤːp] v appear in a rash
plaơng pardayh [plɯ̰ːŋ pər.das] v fly away and be lost e.g., a coiled spring biến mất cf: pít. Binomial (cmpd)
plaơt [plɯ̰ːt] vi inside out, turn backwards lộn trong ra ngoài
plơac [plɯ̰ak] v peel; strip lột vỏ 5.2.1.2.1. Remove shell, skin
pluih [pluːs] v fizzing up--liquor, cola or just pouring over side from being over filled nổ lên syn: cluih pluih tuvaq sit: pluih tampáq
plur [pluːr] n tree for hoop of net phao lại cl: nnôm
plut [pluːt] v spread to a person, e.g., smoke khói đến người sit: cayâq plut
plúc₁ [pluk] n roll of something, e.g., clothes, etc.; classifier for book cuộn
plúc₂ [pluk] vs grey; faded or blurry tone; (eyes) poor eyesight--blurry màu xám 8.3.3.3. Color
plúh [pluh] n yellow jacket (wasp) tổ ong spec: hong plúh
plúp [plup] exp of stepping in hole chân vào lỗ Plúp, adyưng rlúq tốq hóng. Oops, foot fell down in a hole. syn: pluôp 7.2.1.1. Walk
plút [plut] v of escaping, running away, as straight through window or into tree chạy sit: plút cláh
pluaq [pluəʔ] n grey hair tóc bạc sit: pluaq plô 1.6.2. Parts of an animal