Pacoh - English


pr


pra [praː] n large knife dao bài
práh₁ [prah] 1vs clean sạch Cháq chân dyê coa houm chut dáng daq ân práh tinga. Body already bathed scrubbed with pure water. syn: chénant: a–âyh 2vi clean làm sạch Ipráh o lư chén. Clean so very clean. 5.6.1. Clean, dirty
práh₂ [prah] n song bài hát cf: tarnâp. 4.2.3. Music. 4.2.3.3. Sing
práh tinga [prah tiŋaː] vs pure; holy trong lành; trong trắng; tinh kiết; nguyên chất; thiêng liêng Binomial (cmpd)
praih [praːs] n fruit gone from tree hết trái
prál [pral] vt look for--find Pôc prál tiriaq. Go look for--find buffalo. syn: xua abôn
pran [praːn] n strength, might sức mạnh Pran may béinh tilât pran cư. You are stronger than I. 2.4.1. Strong
prán [pran] 1n 2cl metal kim 1.2.2. Substance, matter
pran hoan [praːn hṵan] n strength, might sức mạnh Binomial (cmpd, redup)
pran huôn [praːn huən] n strength, might sức mạnh Binomial (cmpd, redup)
prang₁ [praːŋ] n beam; truss; girder rầm He kếh ivayh tarreil, vayh tinoul, vayh tarróung, vayh prang, vayh ayor. We searched for posts and poles, beams and rafters, beams and subflooring. cf: tarróung.
prang₂ [praːŋ] vs clear--of sight; bright Nám lâyq bôn puaq, tiêng ar tốq tarrưng. Dyê prang, doq tốq chát. If it’s not sunny, hang in the attic to dry. When clear, put. Dyê yiêh cốh hôm lư prang. After healing he saw very clearly. Tốq xeng prang ntruôi ticár dâu ngki ki…. When early the rooster’s first crow, then…. Pứng prang ang ilayh parnô do loi pôc tal. At sun up the next morning he went to chop again. [Early morning light following dawn.]
práng [praŋ] pa n forearm cánh tay trước spec: práng ati; whole: ati; pl dial.: próng
prang cál [praːŋ kal] n cross beams in house trên nhà băng xuyên cl: ntrayh cf: tarróung. (cmpd)
prang yông [praːŋ joːŋ] n beams lengthwise front and back xuyên cl: ntrayh
práq₁ [praʔ] n silver, money bạc; tiền cl: dóung cf: túng bương., tiên. 6.8.6.1. Monetary units. 1.2.2.3. Metal
práq₂ [praʔ] vt sprinkle ướp; rắc; xử lý Arâq ipráq boi tốq xéich. Like sprinkling salt on meat. [E.g., salt.]
práq preq [praʔ prɛːʔ] n silver, money bạc; tiền Binomial (cmpd, redup)
práq tardoah [praʔ tər.dṵah] n silver brick; silver money shaped like pig trough (cmpd)
práq tiriaq acay [praʔ tiriəʔ ʔakaj] n wealth silver, buffalo and children (cmpd)
pray [praj] n someone poor or orphaned raised as son-servant; employee; laborer tôi tớ; người làm; công nhân cf: xoul., xol. 6.1.1. Worker
prayh [pras] vs mischievous tinh quái; tginh nghịch cf: ac., clơl., prâh.
prâh [prɤh] vs mischievous, fearless, e.g., a child climbing trees, etc. hay làm hại; tinh quái cf: prayh.
prâm [prɤm] vs broken but usable 7.8.1. Break
prâng [prɤŋ] vs clear róu