Pacoh - English


r


r- [ʔər] Pronunc.Variant of tar- each other; reciprocal nhau
ra₁ [raː] v let animals range freely thả rong cf: coq ra. 3.3.4.1. Give permission
ra₂ [raː] prep through; by means of trong Ipe doq táq doq abôn mbóuq cơt vaih tarcong dáng ndo Yang Rbang ra Rvai Yang.
ra- [ra] n.pfx nominalizer of verbs sự Dyeal racát cát tro. Grab a sickle and harvest/cut grain. cf: -N/L-. nouns derived from verbs by ra- prefix are fairly rare. Most nominalizing is done by -N/L- infix, which also includes [-r-].; par- is sometimes a NMZR prefix, but in many, if not most, cases it combines pa- causative with [-r-] infix.
ra máq [raː maʔ] conj as a result; ; consequently do đó; vì vậy Ra máq achít idứh tíq dyíq xéiq, tingôi tốq lalâu thâng táp. Resulting in No.10 gradually grew up until he suddenly became a mature young man.
rabao [rabaːw] n hand plane cái bào rt-v: bao
raboiq [rabɔːjʔ] vi cause to tell fortune làm cho bói toán Vi cumour táq xoul xáq pachơ táq raboiq. There was a girl enslaved by a demon that caused her to tell fortunes. rt-n: boiq (VN)
rac [raːk] n peacock con công 1.6.1.2. Bird
rác [rak] vt cook meat with only a little water xào caus: parác; nomi: parrác; invol: tarác; redup: rirác rác cf: rôq.
racát tro [rakat trɔː] n sickle cái liềm Dyeal racát cát tro. Grab a sickle and harvest/cut grain. (cmpd)
racay [rakaj] n plough cây cày syn: pla canay
rachut [racuːt] n eraser tẩy rt-v: chut 5.6.6. Wipe, erase
radưp [radɯːp] pa vi urinate đái pl dial.: dưp; rep: dadưp
radưq [radɯːʔ] pa adv knows already but keeps asking hỏi luôn pl dial.: dadưq
radyống [raʄoŋ] pa n mosquito con muỗi cl: lám; pl dial.: rayóung; sound: véo 1.6.1.7. Insect
radyúh [raʄuh] (rdyúh) rdyúh
ráh₁ [rah] vi fall, drop--of fruit, leaves rụng xuống syn: tríh sit: culay ráh 7.2.2.5.1. Fall
ráh₂ [rah] vt beat on boat to chase fish into net góu để lùa cá vào lưới Pôc ráh mbein. Go beat net.
ráh areaq [rah ʔarḭaʔ] vs misery; unbearable pain, extreme difficulty trừng triẹ; khổ [More severe than diêiq_túh because can stop it, like pain of death, but can’t die.] cf: areaq. (redup)
ráh areaq táh atúh [rah ʔarḭaʔ tah ʔatuh] vs misery; unbearable pain, extreme difficulty trừng triẹ; khổ Multinomial (cmpd, redup)
rahong [rahɔːŋ] vt light (torch) Nháng pôc tốq daq, rahong arâm. We go to water and light a torch. sit: rahong arâm
rai [raːj] n raw edge of cloth; fringe tua
raih₁ [raːs] vt examine, search sóat
raih₂ [raːs] n rafters rui; nóc cf: parloi.
raiq [raːjʔ] vt sharpen to a point vót nhọn sit: raiq tambóc; caus: paraiq; nomi: parraiq; recp: tarraiq; invol: taraiq cf: cơih. 8.3.2.3. Sharp. 6.6.3. Working with wood