Pacoh - English


r


ralám [ralam] vt gather and burn
ralêng [raleːŋ] vt prepare for burial sửa soạn chôn
ralíh [ralih] vt persuade; convince thuyết phục Nám chom lư cray cốh ính ralíh lom ngai tưi. If you know really true, so want to persuade others too. syn: tông táq
ralóuh [ralṵh] vt break down phá tan; phá đổ Do ralóuh vít carrong ân tiaq. He broke down the old fence.
rám ro [ram rɔː] vs ready; prepared; full attention; concentrating; focusing chuẩn bị; nhắm mục đích đoạt [As holding a bead on animal.] (redup)
ramón [ramɔn] Pronunc.Variant of ramóun witchcraft ma thuật
ramout [ramṵːt] n entry chỗ vào Táq o tinâng carna ramout do. Make his entry road straight.
ramóun [ramṵn] ramón n witchcraft to kill or become tiger ma thuật cf: mo ramón.
ramưl [ramɯːl] v psyche; perceptive, can see spirits bà đồng; ông đồng cf: tallâng.
ran [raːn] v pull back, resist someone pulling trì 7.3.2.8. Pull
ranáq [ranaʔ] n actions; doings điều làm Cốh vear yông te ranáq lâyq o. So steer clear of bad actions.
ranóng [ranɔŋ] rnóng vt nickname tên giễu; đặt tên riêng cf: hưt. 9.7. Name
rang [raːŋ] cl classifier for knives con
ráng [raŋ] vs dried up, wilted héo caus: piráng cf: cardyáp., preng. 1.3.3.1. Dry
ráng ráng [raŋ raŋ] pk adj brown màu nâu (redup)
rangíh [raŋih] pa vt think Parbang thing rangíh mô luôt avaih dúng. Rangíh mô luôt loi la dúng. If god creates thinks?? once not correct. Thinks?? once again is correct. [‘Think’ is usually parngíh. ] pl dial.: parngíh
ránh [raɲ] v wise, smart, good at, fluent in (language) sành
rao [raːw] v wash (hands) rửa (tay) sit: rao ati; caus: parao; nomi: parrao; invol: tarao cf: buôt. 5.6.2. Bathe
rap [raːp] vs strength to do có khả năng làm được, làm nổi May rap táq ngcốh lâyq? You able do that (or) not? syn: châm, tângcaus: parap cf: tâng. 2.5. Healthy. 6.1.1.1. Expert
ráp [rap] vt receive Yêxu Crit dyeal ráp areaih pưt críh tilât ape cadyiq tampức. JC received an eldership much greater than those who perform sacrifice. Ngéq mu nnéh dyê vôi ráp Yang Rvai in arâq he. All of this group already received the Holy Spirit just like us. [A second verb.] 7.4.2. Receive
ráp dyám [rap ʄam] vi honor; serve; welcome; prepare for guests, e.g., house, meals, etc. sửa soạn tiếp khách syn: parráp nomi: parráp; recp: tarráp cf: tiráp. Binomial (cmpd)
rapoun [rapṵːn] vs coiled (as snake) (rắn) nằm quanh vòng
raq [raːʔ] vs yellow màu vàng 8.3.3.3. Color
raq raq [raːʔ raːʔ] vs yellowish vàng váng 8.3.3.3. Color De-intensification (cmpd, redup)
raq tarhau [raːʔ tər.haw] n liquid medicine thuốc nước cf: callong tarhau. 2.5.7.2. Medicine (cmpd)