Pacoh - English


r


rayoc [rajɔːk] ryoc
rayóung [rajṵŋ] n mosquito con muỗi cl: lám; sound: véo 1.6.1.7. Insect
rayum [rajuːm] adv.t darkening tối sẩm 8.4.1. Period of time. 1.1. Sky. 8.3.3.2. Dark. 2.3.1.6. Transparent
rayư [rajɯː] adj most delicious, tender & valuable ngon ngọt nhất Tro pe mma: kixai, deip, rayư. [Only of a very special rice, not known elsewhere.] cf: kixai., deip.
râh curâh [rɤh kurɤh] n forever đời đời; mãi mãi Pưt acán, pưt thoui o râh curâh. Agreed, sworn forever. cf: curâh., nong nong., pilư., níc.Binomial (cmpd, redup)
râh nurâh [rɤh nurɤh] adv in the future May teng cha râh nurâh. You can eat in the future. Binomial (cmpd, redup)
râp [rɤp] n type, kind, style; one sameness, e.g., same story kiểu, thứ, loại Mâh râp. The same kind. Râp ân imo achai ính? What kind does brother want?
râr rức [rɤr rɯk] exp scorching; fierce hừng hực; hừng sắp; nóng bừng Uih ân chéh râr rức ính chóng bóuh do ân chíl aliêh Yang Rbang. Scorching fire about to burn up those who resist God. [Of fire burning.] (redup)
rât [rɤt] v break (string) đứt giây caus: parât, tarât; recp: tarrât 7.9. Break, wear out
râu₁ [rɤw] n oil dầu 1.2.2.8. 1.2.2.8. 1.2.2. Substance, matter
râu₂ [rɤw] vi sad; grieved over one thing buồn; nỗi phiền muộn Acâp may râu, cucheit achít ma yôl he. Don’t be sad, No.10 is dead but we remain. syn: nhu cf: angoaq., nhu. 3.4.2.1. Sad
râu ibeit [rɤw ʔibḭːt] n kerosene dầu lửa 5.5.6. Fuel (cmpd)
râu ri [rɤw riː] n sadness buồn bực recp: tarrâu 3.4.2.1. Sad Binomial (cmpd, redup)
râu xáng [rɤw saŋ] n gasoline xăng 5.5.6. Fuel (cmpd)
râyh [rɤs] vt whip quất (roi) nomi: parrâyh; recp: tarrâyh; redup: rirâyh râyh; nomi: rnâyh 4.7.7. Punish. 2.5.3. Injure. 7.7.1. Hit
rbang [ʔər.baːŋ] n sky trời 1.1. Sky
rbáq [ʔər.baʔ] v slung over shoulder like sack of potatoes vác, mang pa dial.: rambáq
rbâuq [ʔər.bɤwʔ] vt claw--grabbing a claw-full cào, bấu, vồ cf: cabâuq.
rbeq [ʔər.bɛːʔ] n corners of lips pa dial.: tarbeq
rboq [ʔər.bɔːʔ] n ape; gorilla khỉ đột, độc rộc [Smaller than rmát, stays in trees.] pa dial.: parboq 1.6.1.1.1. Primate
rbot [ʔər.bɔːt] adv pliable dẻo [Like rattan soaked first.; Like a teachable person.] syn: lbot
rbot rmor [ʔər.bɔːt ʔər.mɔːr] adv pliable dẻo (redup)
rbóuc rxóui [ʔər.bṵk ʔər.sṵːj] exp smoke everywhere spec: cuyâq rbóuq rxoui cf: rbóuq rxoui. Binomial (cmpd, redup)
rbóuh [ʔər.bṵh] vt burn something that smolders like incense thắp spec: tarpông rbóuh kicul ‘incense burner’
rbóuq rxoui [ʔər.bṵʔ ʔər.sṵj] exp of smoke rising everywhere Inhóung cứp lang piday ngai rôq cuyâq rbóuq rxoui. One sees every field they pile brush and the smoke is rising all over. cf: rbóuc rxóui. (redup)