Pacoh - English


r


re [rɛː] adv inexpensive; cheap rẻ syn: dyaơl 6.8.4.3.2. Cheap (VN)
rec [rɛːk] pa vt cut cắt 7.8.3. Cut
réh [rɛh] n long scratches; slash or cut through xướt
rém [rɛm] vs enjoyable; feel at home Tamme ipôc át dáng cốh ma bưih i–ính chou. Just moved there but don’t want to leave. Tamme ipôc át dáng cốh ma lâyq i–ính át. Just moved there but don’t want to stay.
reng [rɛːŋ] vt roast, toast; heat, e.g., cooked manioc, etc. hơ lửa, nương Ape hôm do dyê atiêh uih reng peng. They saw he had already stoked a fire and toasted bread. caus: pareng; nomi: parreng
réng [rɛŋ] vs fierce; brutal; angry; quick-tempered, quarrelsome; violent; insolent hung dữ; dễ phát cáu, hay giận; độc ác; xấc xược; hay gây-gổ syn: nhoiant: khuncf: phông pacang. 3.4.2.3. Angry. 4.8.2.8. Violent
réng pacáng [rɛŋ pakaŋ] vs fierce; brutal; angry; quick-tempered, quarrelsome; violent; insolent hung dữ; dễ phát cáu, hay giận; độc ác; xấc xược; hay gây-gổ cf: dóuc xóul. Binomial (cmpd, redup)
réng phông [rɛŋ phoːŋ] vs fierce; brutal; angry; quick-tempered, quarrelsome; violent; insolent hung dữ; dễ phát cáu, hay giận; độc ác; xấc xược; hay gây-gổ Binomial (cmpd, redup)
ret [rɛːt] v 1boil until water gone, cook down; distill alcohol kho rim caus: paret; nomi: parret; invol: taret 2distill whiskey chưng rượu sit: ret ariêu dyeal xiêu
[reː] v not given because I have surplus, but because I care không phải vì thừa ma tôi cho anh, nhưng mà tôi thương anh tôi mới cho. Íh vi rê ma cou cư amouih cốh cư dyoun. Íh cư pirê. Don’t think it’s because I can’t use it. “Don’t look a gift horse in the mouth.” caus: pirê
rêh [reːh] vt choose; discriminate lựa, chọn; vị nể syn: rôih, pachóuhcaus: parêh; nomi: parrêh; redup: rirêh rêh
rêh mát [reːh mat] vt discriminate, as on basis of appearance phân biệt đối xử ant: o li li, cadyiq o li (cmpd)
rêng₁ [reːŋ] adv very late trễ quá 8.4.1.2.3. Time of the day. 8.4.5.2.1. After
rêng₂ [reːŋ] adv almost hot or sunny, sun almost up, summer almost arrived ấm
rêu [reːw] n ankle bells lục lạc 4.2.3.5. Musical instrument
rei [rḭː] n puppy, young dog con chó con cl: lám
reic [rḭːk] exp sound of fish striking so hard it takes away hook, line and sinker, sucking sound tiếng động cá kéo câu pa dial.: veauq
reim [rḭːm] vs content, e.g., to stay inside during bad weather chịu sit: reim át
reit [rḭːt] v tighten, pull tight buộc chặt, siết, riết syn: riq caus: pareit; nomi: parreit; recp: tarreit; invol: tareit
reiu [rḭːw] n castanets, small bells chuông cl: callong
réinh [rḭɲ] v put pepper in soup bỏ ớt trong canh sit: réinh tiêu; nomi: parréinh; recp: tarréinh; invol: taréinh; rep: raréinh
réiq [rḭʔ] vt cut palm tree for water cắt đoác sit: réiq tuvaq; nomi: paréiq, parréiq; recp: tarréiq 7.8.3. Cut
reaih [rḭas] n root rễ cây pa dial.: riêih; spec: reaih along 1.5. Plant
reaih cóuq [rḭas kṵʔ] n root rễ cây (cmpd)
rhoi [ʔər.hɔːj] adv almost all (work finished) sit: rhoi proaq