Pacoh - English


th


thách [thac] pc; pa vs clean sạch sẽ Tốq mương ngkếh ixu pôc plây daq taníng ma lư a–âyh, cáh thách cáh the. One goes to that region to look to buy honey, but very dirty, not clean. Inha chom, vê thinh thách théq lư utáq. You know, they practice very clean hygiene. pl dial.: chén, prec pre (VN)
thách the [thac thɛː] pc vs clean sạch sẽ pl dial.: prec pre Binomial (cmpd, redup) (VN)
thách théq [thac thɛːʔ] pa vs clean sạch sẽ pl dial.: prec pre Binomial (cmpd, redup) (VN)
thai [thaj] vs wrong; incorrect sai; lỗi Avaih vi thai mô xóc. Not exists change one hair. pc pl dial.: thét (VN)
thaiq [thaːjʔ] vs generous; hospitable thảo ăn, khoan-đại; từ thiện ant: akéh 6.8.3.2. Generous
thaiq theang [thaːjʔ thḭaŋ] vs generous; hospitable thảo ăn, khoan-đại; từ thiện Binomial (cmpd, redup)
thám [tham] vi visit thăm Tốq bar kixay cư át icốh ngai dyoun cư chou thám icốh. After I stay like that two months they let me return visit like that. cf: clơ. (VN)
thán [than] n manioc củ sắn; khoai mì pl dial.: xán 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (VN)
tháng the [thaŋ thɛː] adv just as well (be dead), it would have been better thà Tháng the acâp vaih. Better if it hadn’t happened. syn: ntháng the, nthe, ntha sit: tháng the cheit Binomial (cmpd, redup)
thau [thaw] n brass basin thau 6.7.7. Container (VN)
thâl thát [thɤl that] exp chilling cold spec: ngngeat thâl thát (redup)
thâng₁ [thɤŋ] vs maturely (think), mature; grown trửơng thành Tíq dyíq xéiq, tingôi tốq lalâu thâng táp. Little by little mature, until suddenly arrived a mature young man. Thâng dyê xéiq. Grown already mature. syn: xéiq, atâng sit: thâng rngíh cf: pallih.
thâng₂ [thɤŋ] v of something stopping suddenly, e.g., downpour, heavy breathing dừng lại cách đột ngột Bo léng lư dyê ngcốh pít (thâng trốh loi). The rain suddenly stopped ( it stopped again).
thâng plih [thɤŋ pliːh] vs mature; fully developed Thâng xéiq atéiq crêng. Matured and become hard. syn: xéiq Binomial (cmpd)
thây [thɤj] 1n teacher; rabbi thầy giáo 2title Teacher; Rabbi Thầy 3.6. Teach. 6.1.1.1. Expert
the [thɛː] adv just as well (be dead), it would have been better The do cốh dơi lâyq chom tal hal carna ân o ân tinâng yôl paơ. Better if he didn’t know the way of righteousness still better. [Second part and short form of tháng_the. ] syn: nthe, ntha sit: tháng the cheit
théc [thɛk] vt snap at; catch; seize; grab níu lấy; chụp caus: cathéc 5.2.2.1. Bite, chew
theo [thɛːw] vl follow theo Tốq mương nnâh kếh cư nnáng cư itheo phong tưc Yoan dyê tưi. In this region I follow the VN custom too. [(grammatical error using i= on loan word after ‘I’.); Occurs 4 times in database.] (VN)
théo [thɛw] v poke out a hole, drill a hole chui lỗ, đục lỗ, khoan lỗ sit: théo hóng cf: tarrouiq.
thep [thɛːp] n fringe with colors viền bằng màu khác cf: adyêu.
thér khér [thɛr khɛr] exp of very thin mỏng quá spec: kida thér khér (redup)
thét [thɛt] vs 1wrong tội Ngai lâyq cacháq thét lâyq cacháq thoat. They didn’t accuse of wrong didn’t accuse of wrong. Dyê idoq táq thét ado a–aq, cốh babor xua cha idau tingôi aki nnéh ân lâyq he hôm babor pôc ingay. After he had done wrong to crow, then babor lsearched to eat by night until the present that we don't see babor birds going by day. 4.7.3. Break the law. 8.3.7.7.1. Wrong, unsuitable. 4.3.1.1. Bad, immoral 2incorrect; missed sai, trật; Thét upéinh, lâyq cray. He missed, didn't shoot accurately. syn: chúrant: cray 7.7.2. Aim at a target
thét loaih [thɛt lṵas] n sin, error tội lỗi, sai lầm, lỗi lầm 4.7.3. Break the law. 8.3.7.7.1. Wrong, unsuitable. 4.3.1.1. Bad, immoral Binomial (cmpd)
thét nai [thɛt naːj] n wrong doing; sin tội Lâyq bôn thét nai amâh. Not have any wrong doing. [Less than thét_loaih. ] Binomial (cmpd)
thét thoat [thɛt thṵat] vs wrong; incorrect; miss sai, trật; tội Binomial (cmpd, redup)