Pacoh - English


x


xa₁ [saː] vt wipe away dirt, etc. as to clean a spot on ground to sleep dọn dẹp nomi: paxa, parxa cf: paiq.
xa₂ [saː] n society xã hội Ngâh tumóung mâh abóh he Pacóuh ikếh, ma tun alứng xa hôi alứng dúng veil cheil pa, la nday. Living as one Pacoh family, but follow along society with community, is different. (VN)
xa hôi [saː hoːj] n society xã hội Binomial (cmpd) (VN)
xac [saːk] n dregs of liquor bã rượu
xác [sak] n grass cỏ 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
xác axam [sak ʔasaːm] n kind of grass good for cattle cỏ Binomial (cmpd)
xác carchiêt [sak kər.ciət] n bashful plant gai mắc cở 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant
xách₁ [sac] pa n meat thịt pl dial.: xéich 5.2.2. Eat
xách₂ [sac] n book sách [same as xát]
xadưq [sadɯːʔ] adv for example, like this thi dụ, như thế này
xáh [sah] v wash, scrub, e.g., dishes rửa đĩa syn: xoah sit: xáh tingan; nomi: parxáh; recp: tarxáh; invol: taxáh cf: xat. 5.6.3. Wash dishes
xáh axeah [sah ʔasḭah] exp soundly; deeply ngon lành Ivóuq idứh át bíq xáh-axeah dáng cốh. His grandfather was sleeping deeply there. (redup)
xáh pixốh [sah pisoh] exp poor, bad food đồ ăn xấu Binomial (cmpd, redup)
xai [saːj] n.kin older sibling same sex anh/chị một phái Xai xeam; ixai ixeam. Older and younger siblings; someone’s older and younger brothers and sisters. [(alternate form of achai; older brother of m.s., older sister of f.s.)]
xai xeam [saj sḭam] n.kin elder siblings and younger siblings anh chị em [eB(m.s.) or eZ(f.s.) and yB/yZ.] Free Binomial (cmpd)
xal [saːl] n blindness from cataract mù, đui spec: xal xout cf: viêl., xout.
xál₁ [sal] n any greens or vegetables used to make stew to go with rice rau
xál₂ [sal] n trash, of dirt, sticks, leaves, etc., in yard rác, bụi
xál bát [sal bat] n salad (cmpd)
xál xoum [sal sṵːm] n trash, of dirt, sticks, leaves, etc., in yard rác, bụi (cmpd)
xam [saːm] vs kind of squash with seeds that explode Acho pôc tốq mbut, hôm mâh callong cadâq ân xam, cốh acho crouh. Dog went to wilderness, found a squash seed that explodes, so barked.
xán [san] n manioc củ sắn; khoai mì cl: cheaih; pa dial.: thán 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant (VN)
xanxuc [sənsuːk] exp mad animal or person wanting to fight giận (redup)
xang₁ [saːŋ] pk 1vt worship thờ [A new use of the word introduced by Bru Christians.] pl dial.: cucúh, ayô 2v honor Iráp khơi, iráp tammoi, iráp curu. Honor in-laws, honor guests, honor spirit medium. [Honor with gifts, a meal, etc.] syn: dyám ráp
xang₂ [saːŋ] n large back basket; large fish basket cái gùi; giỏ; thúng cá [3-4 atéh ] syn: achoiq pa dial.: achui cf: cachít., chát. 6.6.4.2. Weaving baskets and mats