Vietnamese - Pacoh


a


a ha!
a rê
a–em út
ai ăn mình chịu
ai đó
alêr
an ninh
an ủi
an-ủi
anh (em) rể
anh (em) vợ
anh cả
anh chị
anh chị em