Vietnamese - Pacoh


*
(
4
a
b
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y

b


bape1
cáq1title
bà bàtupapet1
ba bốnpe poan
bà cốacheihacáq1
bà cụacheh2
bà đồngramưl
Ba LòngParlóng
ba méttarroc
bà nhạcama2ama apu2
bà nộiacáq lom
bà phù thủycuru mocuru
bã rượuxac
bà sơaye1achoh2
Bà sơayán
ba thưoớcbar talia
Ba-hiPahi
bác áimâh lom