Vietnamese - Pacoh


*
(
4
a
b
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y

e


e-lệacốq2
emxeamán1a–emA male must not refer to a female as a–em unless she is his own younger sister or his wife.
em (họ)om ai
em của chaa–ám két2
em của vợalep1
em gái trẻmun2a–un
em họamonixeam
em nhỏ, con
em rểalếh
em traialâu
eng écvec ivec
eo nhỏtaơl naơl
expchắc chắntahư taha
expở khít bêntrâp
ếêq2
ếch-ta-đơthuôl