Vietnamese - Pacoh


*
(
4
a
b
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y

m


mama2
mảvaq
má bầutou prou
mà cátưp boaiq
ma quỉma quiq
ma quỷyang xáq
ma thuậtramóun
mả tổ tiênyang práh
mạchpalhôm
mái chèocanour 2
mài không sắccoul
mãi miếtpilư
mái sàtrêp