Vietnamese - Pacoh


*
(
4
a
b
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y

u


u–ámúc
ủitưc
úm cổpadoq
uốn congticúng
uốn éonneq nnoq
uông mà không cố ýtangoiq 2
uổng phílou
uống thử một ítbóunh
uỡn ngựccunaơt
ừ, dạưq2
ứng nghiệmxit pleng
ứơc áotaơiq
ứơc mơca ung