Vietnamese - Pacoh


*
(
4
a
b
c
d
đ
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
x
y

y


ý kiến ngược lạivéc lom
ý muốnkinính
ý nghĩparngíh2
y táitaq
y-muốncannính
y-tái-taq
yêntarcu
yên tĩnhbưih nár
yếu đuốilâyq rap