ang parrang pardol toiqʔaːŋ pər.raːŋ pər.dɔːl tɔːjʔidiomelectric lightsAcâp i–át rngíh nnâh tung clúng ang parrang pardol toiq, tơang lơang chơq buaq tumán mpán tarhoi pidưl nnâh.Don’t be thinking this is a flat fertile place (like VN plains) with electric lights.

Leave a Reply

Your email address will not be published.