a–ay amáng ntáng ntróuqʔaʔaj ʔamaŋ ʔən.taŋ ʔən.trṵʔunspec. comp. form ofa–ay

Leave a Reply

Your email address will not be published.