lbotʔəl.bɔːtvssoft, tame; responsive (of heart)O lbot ma acâp itáq ân lbot lư.Be soft spoken and responsive, but not pliable.Acâp cang ân crêng câng. Ính cang ân alang, acâp cang ân nnhoup.antcângcrêngsynrbot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *