nângnɤŋvroast away from fire, don’t burncfângnomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntângntâng2

Leave a Reply

Your email address will not be published.