apouʔapṵːvsweakCư ính doal ma lâyq ráp, lâyq châm, apou.Mbár ân ính lâyq ráp i–âq, cốh apou.synlâyq châmlâyq rapnhom 2sit: nhom lom2.4.2Weak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *