eaihʔḭasvttoast; roast (corn, peanuts); fry; sautécfângnomi: par–âng; recp: tar–âng; invol: ta–âng; rep: a–âng; nomi: ntângbóuh 1nomi: parbóuh; recp: tarbóuh; invol: tabóuh; pc dial.: bốhbóuh ca parlocatau1caxeicsit: caxeic boaiqtacóuh5.2.1.1Cooking methods

Leave a Reply

Your email address will not be published.