lâyq bôn carpéhlɤjʔ boːn kər.pɛhvpno value or importancesynlâyq bôn cháqlâyq bôn tarnáp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *