ngóuiq ngóuiq [ŋṵjʔ ŋṵjʔ] exp of going alone đi một mình sit: pôc ngóuiq ngóuiq (redup)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *