ntoh [ʔəntɔːh] pro that ở sau; ở dưới xa hơn [Further back than ntóh. ] cf: ntíh., ntóh. 9.2.3. Pronouns

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *