Search results for "xoq."

tơai lơaitɯ̰aj lɯ̰ajexpvery much, many, or longTơai lơai lim pe culám cây xôq.Very long, fully three hundred kilometers.He hôm tapóuh ngcốh clứng tơai lơai.We saw that group were many many.cfâp8.1.3.1Many, much
Comments (0)