Search results for "áo"

Comments (0)

 

daơp [dɯ̰ːp] vt paste dán
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq paníq [daːʔ paniʔ] n canal sông đào rt-v: píq ‘dig’
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dour [dṵːr] v lay down branches like fence to scare away animals hàng rào nhỏ nomi: pardour; recp: tardour; rep: didour
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyaơl [ʄɯ̰ːl] vs cheap rẻ syn: re, chaơl
Comments (0)

 

dyaơt [ʄɯ̰ːt] vl jump gracefully sit: khír dyaơt
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyong [ʄɔːŋ] n Mynah bird con sáo cl: lám 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)