Search results for "pa"

mâh lom pallúng [mɤh lɔːm pəl.luŋ] np one heart; unity syn: mâh lom, mâh cannính lit: one liver abdomen (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mát pandang [mat pən.daːŋ] pk n sun mặt trời pl dial.: mát rbang 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mpán [ʔəmpan] n dam to catch fish sit: táq mpán; sit: rngát mpán cf: nngát.
Comments (0)

 

mpang [ʔəmpaːŋ] n fly larvae, maggots xâu giòi cmpd: mpang rróui 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mpât [ʔəmpɤt] 1cl bundle cf: panoal., nnât 1., xât. 2n syn: nnât 1
Comments (0)

 

mpau [ʔəmpaw] pk vt dream mơ; chiêm bao pl dial.: mpo 5.7.2. Dream
Comments (0)

 

mpay [ʔəmpaj] n flea con bọ chét 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mu ân a–ám anhi [muː ʔɤn ʔaʔam ʔaɲiː] np those of parents generation syn: mu a–ám anhi Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

na₁ [naː] n path; trail lối, phía cf: carna. 6.5.4.1. Road. 7.2.1.1. Walk
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)