Search results for "mủ"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

phai [phaːj] pa phaiq mod must phải pl dial.: coq (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

phôq [phoːʔ] pa vs muddy bùn pl dial.: phouq
Comments (0)

 

phouq [phṵːʔ] vs muddy bùn cf: alúq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pinúng [pinuŋ] n pus mủ
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pla héng cacheit [plaː hɛŋ kacḭːt] idiom murder (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

plao [plaːw] vs muddy (water) nước đục sit: daq plao
Comments (0)

 

plâq lom [plɤʔ lɔːm] vs blind syn: plâq mát
Comments (0)

 

plây [plɤj] vt buy mua ant: téich recp: tarplây; invol: taplây; nomi: pallây 6.8.4.1. Buy
Comments (0)

 

Comments (0)

 

plô nghang acouq amur [ploː ʔəŋhaːŋ ʔakṵʔ ʔamuːr] np skull of gaur (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pon ayưn [pɔːn ʔajɯːn] pk v dance múa dún, gium xong; nhảy múa pl dial.: ayưn 4.2.4. Dance Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

póuc [pṵk] v dip; serve; ladle; scoop out; draw out múc syn: dyít, vóucnomi: parpóuc; recp: tarpóuc; invol: tapóuc cf: anóuc. 5.2.1. Food preparation. 7.3.2.7. Take something out of something
Comments (0)