Search results for "mủ"

préih [prḭh] exp sound of sneezing nhảy mũi sit: préih châyh 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

priêu [priəw] n flood rain (months 7-9) mưa lụt spec: bo priêu cf: priêh.
Comments (0)

 

proat [prṵat] v put salt on swelling ướp muối sit: proat boi
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

púng [puŋ] n large pot búng mười cl: beng; spec: adéh púng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

radyống [raʄoŋ] pa n mosquito con muỗi cl: lám; pl dial.: rayóung; sound: véo 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rayóung [rajṵŋ] n mosquito con muỗi cl: lám; sound: véo 1.6.1.7. Insect

Comments (0)

 

rchâng rmưl [ʔər.cɤŋ ʔər.mɯːl] n sorcery phù thủy cf: curu rmưl. Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)